pwn.spbctf

fmt 10

fmt
10
secret_v2
Author: Mikhail Kolesov (@crazylazyowl)

...

nc 109.233.56.90 11642

secret_v2.elf

Flag:


©oded by vos in 2009 and 2012. lol